X

پمفلتهای آموزشی

پمفلتهای آموزشی

جهت مشاهد و مطالعه فایل ها ی اموزشی زیر لطفا برروی لینکهای زیر کلیک نمایید.

                  

 سیستوسکوپی یورتروسکوپی(1)

   سیستوسکوپی یورتروسکوپی (2)

 

آپاندکتومی(1)

آپاندکتومی(2)

 

اسپلنکتومی - (1)

اسپلنکتومی - (2)

بای پس معده - (1)

بای پس معده - (2)

 

پرکاری غده تیروئید - (1)

پرکاری غده تیروئید - (2)

 

سبک زندگی(1)

سبک زندگی(2)

 

(1)- ACL

(2)- ACL

 

توده پستان (1)

توده پستان (2)

تعویض کیسه استومی (1)

تعویض کیسه استومی (2)

حذف روده بزرگ (1)

حذف روده بزرگ (2)

ژژنوستومی (1)

ژژنوستومی (2)

سرطان مری و برداشتن مری (1)

سرطان مری و برداشتن مری (2)

سرکلاژ (1)

سرکلاژ (2)

کوله سیست-لاپاروسکوپی(1)

کوله سیست-لاپاروسکوپی(2)

کیست تخمدان (1)

کیست تخمدان (2)

گاسترکتومی(1)

گاسترکتومی (2)

گردنبند فیلادلفیا (1)

گردنبند فیلادلفیا (2)

هرنی اینگوئینال (1)

هرنی اینگوئینال (2)

هموروئید (1)

هموروئید (2)

هیسترکتومی شکمی (1)

هیسترکتومی شکمی (2)

تومور مغزی (1)

تومور مغزی (2)

دیسک کمر 1

دیسک کمر 2

1- KMC مراقبت آغوشی

2- KMC مراقبت آغوشی

زایمان زودرس-1

زایمان زودرس-2

پروتز زانو -1

پروتز زانو -2

           1- ماستکتومی

           2- ماستکتومی

             1- ایکتر، زردی

             2- ایکتر، زردی

1- سینوس(کیست) پیلونیدال

2- سینوس(کیست) پیلونیدال

1- سیستوسل رکتوسل

2- سیستوسل رکتوسل

                     آپاندکتومی2 - 1

                            آپاندکتومی2 - 2

                      سرکلاژ2 - 1

                             سرکلاژ2 - 2

1 - هیسترکتومی1

1 - هیسترکتومی2

 

آتروسكوپي شانه (1)

آتروسكوپي شانه (2)

 

              جراحی پانکراس(1)

              جراحی پانکراس(2)

 

                       سنگ کلیه (1)

                    سنگ کلیه(2)

 

سرطان کبد(1)

سرطان کبد (2)

 

   

     

   

 

دی ان ان