X
واحد حسابداری

موقعیت جغرافیایی : طبقه منهای یک
مساحت: بیست متر
واحدهای زیر شاخه: واحد درآمد- واحد هزینه- حسابرسی داخلی- واحد وصول مطالبات- واحد اعتبار بخشی
تعداد پرسنل: شش نفر

 خدمات و فعالیت ارائه شده:

  • کنترل کلیه دریافتی ها و پرداخت ها (بیماران- فروشندگان- کالا و خدمات)
  • کنترل درآمدها و هزینه
  • مطالبات
  • وصول مطالبات
  • پرداخت به پزشکان
  • حقوق کارکنان
  • تهیه صورت مغایرت بانکی
  • گزارشات فصلی
  • تهیه گزارشات و صورتهای مالی
  • تامین مالی

 

درباره بیمارستان سینا

 بیمارستان و زایشگاه سینا به عنوان اولین بیمارستان خصوصی استان خراسان به همت هفت نفر از پزشکان عالی رتبه در مهر ماه 1347 در شهر مشهد تاسیس گردید .نحوه اداره بیمارستان به صورت انتفاعی بوده بطور شبانه روزی به بیماران خدمات ارائه مینماید. در سال 1372 به میزان 3/ 2 بر وسعت فیزیکی بیمارستان افزوده شد و تخت های بستری از 75 به 132 تخت افزایش یافت.

 بخش های تخصصی بیمارستان شامل بخش داخلی ،بخش اطفال، بخش جراحی،بخش زنان بوده که در مورخ1385/05/07 بخش NICU و ICU بر واحدهای بیمارستانی افزوده گردید.

اطلاعات تماس
آدرس: مشهد - خیابان رازی شرقی- بیمارستان و زایشگاه سینا
38515450(051)
info@sinahosp.ir
دی ان ان