X
بخش اداری

اين بخش در طبقه منهاي يك  بيمارستان ، در مجاورت بخشهاي پارا كلينيكي واقع شده است وكليه امور مربوط به پذيرش ، ترخيص و حسابداري بيماران و همچنين امور مربوط به پرسنل درآن  صورت مي گيرد .

در مركز اين بخش ، دفتر مديريت بيمارستان قرار دارد كه با حضور دوازده ساعته در روز نظارت به اداره اموربيمارستان  دارند .

ساختار اين بخش بصورت خلاصه عبارت است از:

- امور اداري و پرسنلي ( با مسئوليت سركار خانم نوشين كياني )
- امور كارگزيني
- آمار و مدارك پزشكي
- بايگاني
- پذيرش و ترخيص
- امور مالي
- حسابداري
- انبار

در اين قسمت واحد پذيرش و ترخيص بيماران بصورت شبانه روزي و ساير قسمتهاي ذكر شده از ساعت 8 صبح الي 6 بعد ازظهر پاسخگوي ارباب رجوع و بيماران گرامي مي باشد .

 


واحد های اداری-پشتیبانی و پاراکلینیک موجود در این واحد شامل بخش های زیرمیباشد.
محل خدمت مسئول مربوطه نام واحد ردیف
اتاق مدیریت سمانه پایسته منابع انسانی 1
مدارک پزشکی منیره شریفی مدارک پزشکی 2
حسابداری وحیدرازقیان حسابداری 3
اسناد پزشکی مرضیه نیک بین اسناد پزشکی 4
تاسیسات هادی داورزنی تاسیسات 5
آشپزخانه محمد سلیمانیان اشپزخانه 6
انبار پرویز ویرانی انبار مرکزی 7
بهداشت زهرا طاهری لنژری 8
بایگانی فاطمه آذینی بایگانی 9
ازمایشگاه امیر وحیدی ازمایشگاه 10
رادیولوژی مجیدرافتی رادیولوژی 11
پذیرش علیرضا شازهی پذیرش 12
 
واحد اداری -پشتیبانی
تعداد پرسنل ( نفر) نام واحد ردیف
1 مدیریت 1
5 اموراداری 2
5 بهبودکیفیت 3
5 داروخانه 4
5 لنژری 5
21 مدارک پزشکی 6
7 تاسیسات 7
2 خیاط خانه 8
3 انبار 9
12 انتظامات 10
4 بهداشت و تغذیه 11
13 آشپزخانه 12
47 خدمات عمومی 13
4 تلفن خانه 14
2 مهدکودک 15
4 اطلاعات اتاق عمل 16
6 حسابداری 17
4 واحد اطلاعات کامپیوتر 18
2 تجهیزات پزشکی 19
درباره بیمارستان سینا

 بیمارستان و زایشگاه سینا به عنوان اولین بیمارستان خصوصی استان خراسان به همت هفت نفر از پزشکان عالی رتبه در مهر ماه 1347 در شهر مشهد تاسیس گردید .نحوه اداره بیمارستان به صورت انتفاعی بوده بطور شبانه روزی به بیماران خدمات ارائه مینماید. در سال 1372 به میزان 3/ 2 بر وسعت فیزیکی بیمارستان افزوده شد و تخت های بستری از 75 به 132 تخت افزایش یافت.

 بخش های تخصصی بیمارستان شامل بخش داخلی ،بخش اطفال، بخش جراحی،بخش زنان بوده که در مورخ1385/05/07 بخش NICU و ICU بر واحدهای بیمارستانی افزوده گردید.

اطلاعات تماس
آدرس: مشهد - خیابان رازی شرقی- بیمارستان و زایشگاه سینا
38515450(051)
info@sinahosp.ir
دی ان ان