X
واحد بهداشت حرفه ای

 واحد بهداشت حرفه ای در طبقه 3 بیمارستان و زایشگاه سینا و در جنب واحد بهداشت محیط و تغذیه بیمارستان واقع شده است.
 ” توسعه پایدار بعنوان یک استراتژی برای تامین نیازهای جامعه ، بدون ایجاد اثر سوء بر بهداشت وسلامت ومحیط زیست وبدون به خطر انداختن منابع پایه جهانی وبالاخره بدون به خطرانداختن قابلیتهای تولید در آینده به شمار می آید ( اعلامیه کنفرانس بین المللی عالی ریو سال ۱۹۹۲)”

بنابراین اعلامیه ، انسان نقش محوری در توسعه پایدار را داشته ومستحق برخورداری از یک زندگی بارور و سالم وهماهنگ با طبیعت است وبهداشت حرفه ای به عنوان عنصری پایه ، از اصول توسعه پایدار می باشد که  افرد شاغل در واحدهای شغلی را که  ممکن است در مواجهه با عوامل زیان آور تهدید کننده سلامتی قرار گیرند ، تحت پوشش قرار داده تا از آسیب دیدن سلامتی آنها پیشگیری نماید .

   بیان مأموریت بهداشت حرفه ای:

  • حفظ و ارتقاء سطح سلامت نیروی کار از طریق شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار به منظور اطمینان از عدم وجود و یا زیر حد آسیب رسانی مخاطرات محیط کار و نیز انطباق محیط کار و کارگر و نیز بررسی سلامت شاغلین در حین کار.

 

اهداف کلان بهداشت حرفه اي

  • حفاظت و ارتقاء هر چه بیشتر سلامت جسمی و روانی در مشاغل مختلف.
  • پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار.
  • حفظ سلامتی کارگران در برابر کلیه عوامل زیان آور که در نوع و خصلت یک شغل وجود دارد.
  • انتخاب فرد مناسب برای کار مناسب و تشخیص زودرس بیماریها و عوارض کاری.

 

از جمله فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1-بازدید روزانه از بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام كليه ايرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پيشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه

2-مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در بیمارستان

3-شناسایي شغلهاي موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زيان آور محيط كار

4-شناسایی، ارزشیابی و کنترل عوامل زیان آور شامل :

·              عوامل فیزیکی، سرو صدا، نور ، تشعشعات، گرما، رطوبت و ....

·              عوامل شیمیایی: گرد و غبار، دود، دود فلزی، گازها و بخارات، اسیدها و .....

·              عوامل بیولوژیکی: میکروبها، ویروسها، قارچها و ....

·              عوامل مکانیکی: ضربه، ارتعاش، فشار و ....

·              عوامل ارگونومی : وضعیت نا منا سب بد ن در حین انجام کار،ابزار کار نامناسب

5-نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری

6-ارسال يك نسخه از كليه اقدامات انجام شده و نتيجه اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار به معاونت بهداشتی

7  -  شناسایی وارزیابی عامل زیان آور روشنایی را باهدف ساماندهی واصلاح آن در محیط های کارآغاز نمود که تا کنون ادامه دارد.

8-مقابله با صدا در محیط های کار

9-تهیه دستورالعمل های ایمنی  تجهیزات ، ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و ...

10-ثبت آمار حوادث در  بخش های مختلف بیمارستان ، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه

11-  پیشگیری از بیماریهای ناشی از کار (حرفه‌ای)از طریق

·                تهيه پيش نويس دستور العمل جهت انجام معاينات پرسنل و نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام ودوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل

·                اعلام موارد مشكوک بيماريهای حرفه ای به طريق مدير بيمارستان و مراکزمربوطه

·                انجام معاینات قبل از استخدام

·                انجام معاینات دوره ای

·                انجام معاینات اختصاصی

 12- تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته و پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

13-به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاع سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی

14-شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی

15-تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای

a.              آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان   

b.              آموزش نحوه صحیح استفاده از MSDS در مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی

c.               آموزش نحوه صحیح حمل بار

d.              آموزش کارکنان در طی دوران حاملگی

e.              آموزش دستورالعمل مدیریت خطر در شرایط اضطراری

f.            آموزش موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده  از وسایل حفاظتی (گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش)

g.              آموزش رعایت الزامات بهداشتی – ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافت های بدن

h.              آموزش نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگر

            16-  بر نامه ایمنی شیمیائی

·                تهیه MSDS  مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض

·                برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی

       17-   برنامه بهداشت پرتو کاران

·                تدوین برنامه مستند جهت شناسایی وضعیت موجودپرتوها

·                افزایش مشارکت بخش خصوصی در پوشش معاینات و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

·                ارتقا ء سطح آگاهی گروه های هدف

18-   برنامه سلامت ، ایمنی وبهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت پسماند

·                آموزش

·                تهیه تجهیزات حفاظت فردی مناسب

·                ارزیابی خطر و...

19- اجرای برنامه ارگونومی

·                آموزش

·                ارزیابی و اقدامات اصلاحی                   

20-نظارت بر تهيه و استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنين نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محيط كار

21-انجام سایر امور محوله از طریق مسئولین ذیربط

اقدامات انجام شده واحد بهداشت حرفه ای در راستای اعتبار بخشی بیمارستان:

  1. تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان
  2. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی
  3. تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری
  4. ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان
  5. همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی وسایر امور مربوطه
درباره بیمارستان سینا

 بیمارستان و زایشگاه سینا به عنوان اولین بیمارستان خصوصی استان خراسان به همت هفت نفر از پزشکان عالی رتبه در مهر ماه 1347 در شهر مشهد تاسیس گردید .نحوه اداره بیمارستان به صورت انتفاعی بوده بطور شبانه روزی به بیماران خدمات ارائه مینماید. در سال 1372 به میزان 3/ 2 بر وسعت فیزیکی بیمارستان افزوده شد و تخت های بستری از 75 به 132 تخت افزایش یافت.

 بخش های تخصصی بیمارستان شامل بخش داخلی ،بخش اطفال، بخش جراحی،بخش زنان بوده که در مورخ1385/05/07 بخش NICU و ICU بر واحدهای بیمارستانی افزوده گردید.

اطلاعات تماس
آدرس: مشهد - خیابان رازی شرقی- بیمارستان و زایشگاه سینا
38515450(051)
info@sinahosp.ir
دی ان ان