X
پکیج بستری

هزینه تقریبی ایام بستری بیماران خارجی در بیمارستان و زایشگاه سینا  سال 98

ردیف

نوع عمل

روز بستری

نیاز به ICU

تجهیزات خاص

قیمت کل  (تقریبی)

تخت خصوصی

(ریال)

قیمت کل (تقریبی)

تخت عمومی

(ریال)

1

زایمان طبیعی

1

-

-

150.000.000

140.000.000

2

سزارین

1

-

-

160.000.000

150.000.000

3

دیسک کمری

3

درصورت نیاز

درصورت نیاز

600,000,000

560,000,000

4

استاپدکتومی

1

-

-

190,000,000

180,000,000

5

تمپانوماستوئیدکتومی

1

درصورت نیاز

-

200,000,000

92,000,000

6

کلپورافی و انتروسل

2

-

-

75,000,000

75,000,000

7

هیسترکتومی آبدومینال

2

درصورت نیاز

درصورت نیاز

170,000,000

150,000,000

8

کله سیستیت

1

درصورت نیاز

درصورت نیاز

210,000,000

200,000,000

9

پروتز هیپ

5

دارد

دارد

850,000,000

800,000,000

10

پروتز زانو

4

دارد

دارد

840,000,000

800,000,000

11

گاستریک بای پس

4

دارد

دارد

500,000,000

230,000,000

12

ماستکتومی

2

درصورت نیاز

-

200,000,000

180,000,000

13

تیروئیدکتومی

4

درصورت نیاز

-

340,000,000

300,000,000

14

میومکتومی

2

-

-

150,000,000

130,000,000

15

کیست تخمدان

2

-

-

130,000,000

110,000,000

16

هرنی اینگوئینال یک طرفه

2

درصورت نیاز

درصورت نیاز

140,000,00

120,000,000

17

هرنی ونترال

2

درصورت نیاز

درصورت نیاز

190,000,000

170,000,000

18

سرکلاژ

1

-

-

56,000,000

46,000,000

19

کورتاژ

1

-

-

65,000,000

55,000,000

20

هیدروسل

1

-

-

90,000,000

80,000,000

21

واریکوسل

1

-

-

80,000,000

80,000,000

22

هموروئید

1

-

-

80,000,000

70,000,000

23

پرولاپس

2

-

-

140,000,000

120,000,000

24

آدنوئید کتومی

1

-

-

90,000,000

80,000,000

25

هرنی اینگوئینال دوطرفه

2

درصورت نیاز

درصورت نیاز

190,000,000

170,000,000

26

رینوپلاستی

1

-

-

230,000,000

220,000,000

 
درباره بیمارستان سینا

 بیمارستان و زایشگاه سینا به عنوان اولین بیمارستان خصوصی استان خراسان به همت هفت نفر از پزشکان عالی رتبه در مهر ماه 1347 در شهر مشهد تاسیس گردید .نحوه اداره بیمارستان به صورت انتفاعی بوده بطور شبانه روزی به بیماران خدمات ارائه مینماید. در سال 1372 به میزان 3/ 2 بر وسعت فیزیکی بیمارستان افزوده شد و تخت های بستری از 75 به 132 تخت افزایش یافت.

 بخش های تخصصی بیمارستان شامل بخش داخلی ،بخش اطفال، بخش جراحی،بخش زنان بوده که در مورخ1385/05/07 بخش NICU و ICU بر واحدهای بیمارستانی افزوده گردید.

اطلاعات تماس
آدرس: مشهد - خیابان رازی شرقی- بیمارستان و زایشگاه سینا
38515450(051)
info@sinahosp.ir
دی ان ان