X

اهداف بیمارستان

اهداف بیمارستان سینا


اهداف کلان GOALS:

G1 . توسعه وارتقای خدمات مبتنی بربهبودمستمرکیفیت

 G2. ارتقاء  سطح بهداشت ، سلامت و ایمنی بیماروکارکنان بیمارستان

 

اهداف اختصاصی  واستراتژی :

G1 . توسعه وارتقای خدمات تخصصی بیمارستان مبتنی بربهبود مستمرکیفیت

G1O1  :   ارتقای فضای فیزیکی متناسب با مجوزبهره برداری بیمارستان مبتنی بر 52% اجرای طرح توسعه دوم  تاپایان برنامه

S1-1 :  اجرای طرح توسعه دوم بیمارستان

 

G1O2 : توسعه  وتامین فن آوری های نوین و تجهیزات بیمارستانی متناسب بانیازتخصصی مبتنی بر8%بودجه سالیانه بیمارستان

 S2-1 : خرید تجهیزات پزشکی موردنیازبیمارستان

S2-2: خرید تجهیزات غیر پزشکی( اداری و تاسیساتی ورایانه ای ......)

S 2-3: اجرای برنامه نگهداری وکالیبراسیون تجهیزات وتاسیسات بیمارستان (PM)

 S2-4: توسعه  بهره وری از شبکه HIS دربیمارستان

 

G1O3 : ارتقای کیفیت خدمات بیمارستان متناسب با استانداردهای وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مبتنی برتحقق 90% استانداردهای ابلاغی

S3-1: پایش وبازنگری مستندات راهبردی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی دربیمارستان

S3-2: اجرای نظام رسیدگی به شکایات وپایش رضایتمندی بیماران وهمراهیان

S3-3: اجرای برنامه آموزش وتوانمندی سازی کارکنان

S3-4: اجرای استانداردهای بیمارستان دوستدارمادروکودک

 

G1O4: ارتقای روحیه وانگیزه خدمتی کارکنان متناسب با ضوابط ابلاغی مبتنی برتحقق75% رضایتمندی کارکنان تاپایان برنامه

S4-1: اجرای طرح نظام ارزیابی وپایش عملکرد کارکنان

S4-2:  اجرای طرح ارتقای  معیشتی وتسهیلات رفاهی کارکنان

 

G2  . تامین سطح مطلوب بهداشت ،سلامت وایمنی بیماران وکارکنان مبتنی برنظام سلامت

G2O1 . تامین سطح مطلوب ایمنی بیمارمبتنی براجرای 80% استانداردهای الزامی بیمارستان دوستدار ایمنی بیمارپایان برنامه

S5-1:  اجرای استانداردهای ایمنی بیمار

S5-2:  اجرای نظام مدیریت خطر

 

G2O2 . تامین سطح مطلوب  بهداشت درخدمات بیمارستان مبتنی برتحقق 90%استانداردهای ابلاغی  درزمینه بهداشت  تاپایان برنامه

S6-1: اجرای برنامه بهداشت وحفظ سلامت  کارکنان (واکسیناسیون ، معاینات شغلی، اجرای برنامه های کنترلی حوادث شغلی و عوامل زیان آورمحیطی و......)

S6-2: مدیریت پسماند بیمارستان

S6-3:  سلامت آب شرب و دفع فاضلاب بیمارستانی

S6-4: کنترل بهداشت اماکن و بهداشت مواد غذایی

 

G2O3 . تامین سطح مطلوب کنترل عفونت های بیمارستان مبتنی برتحقق 90%استانداردهای ابلاغی درزمینه کنترل عفونت  تاپایان برنامه

:S7-1اجرای نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی

:S7-2اجرای نظام بهداشت دست

 

درباره بیمارستان سینا

 بیمارستان و زایشگاه سینا به عنوان اولین بیمارستان خصوصی استان خراسان به همت هفت نفر از پزشکان عالی رتبه در مهر ماه 1347 در شهر مشهد تاسیس گردید .نحوه اداره بیمارستان به صورت انتفاعی بوده بطور شبانه روزی به بیماران خدمات ارائه مینماید. در سال 1372 به میزان 3/ 2 بر وسعت فیزیکی بیمارستان افزوده شد و تخت های بستری از 75 به 132 تخت افزایش یافت.

 بخش های تخصصی بیمارستان شامل بخش داخلی ،بخش اطفال، بخش جراحی،بخش زنان بوده که در مورخ1385/05/07 بخش NICU و ICU بر واحدهای بیمارستانی افزوده گردید.

اطلاعات تماس
آدرس: مشهد - خیابان رازی شرقی- بیمارستان و زایشگاه سینا
38515450(051)
info@sinahosp.ir
دی ان ان