X

راهنمای طبقات و نقشه بیمارستان

راهنمای طبقات
راهنمای طبقات
طبقه منهای یک انبارمرکزی - تاسیسات لاندری آشپزخانه فتوکپی - آسیب شناسی - اسناد پزشکی بایگانی - مدارک پزشکی - مدیریت کارگزینی پذیرش و ترخیص امور مالی- رادیولوژی- آزمایشگاه- بانک صادرات- انبار دارویی- غذاخوری و فروشگاه
طبقه اول بخش جراحی مردان ICU- اورژانس تلفنخانه
طبقه دوم بخش جراحی زنان- خدمات پرستاری- دفتر بهبود کیفیت - نمازخانه
طبقه سوم بخش خصوصی- بهداشت محیط- بهداشت حرفه ای- تجهیزات پزشکی- تغذیه
طبقه چهارم اتاق عمل- زایشگاه- NICU- CSR
نقشه بیمارستان
درباره بیمارستان سینا

 بیمارستان و زایشگاه سینا به عنوان اولین بیمارستان خصوصی استان خراسان به همت هفت نفر از پزشکان عالی رتبه در مهر ماه 1347 در شهر مشهد تاسیس گردید .نحوه اداره بیمارستان به صورت انتفاعی بوده بطور شبانه روزی به بیماران خدمات ارائه مینماید. در سال 1372 به میزان 3/ 2 بر وسعت فیزیکی بیمارستان افزوده شد و تخت های بستری از 75 به 132 تخت افزایش یافت.

 بخش های تخصصی بیمارستان شامل بخش داخلی ،بخش اطفال، بخش جراحی،بخش زنان بوده که در مورخ1385/05/07 بخش NICU و ICU بر واحدهای بیمارستانی افزوده گردید.

اطلاعات تماس
آدرس: مشهد - خیابان رازی شرقی- بیمارستان و زایشگاه سینا
38515450(051)
info@sinahosp.ir
دی ان ان